ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Κάθε 4-7 χρόνια προκηρύσσεται ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλαδή μία συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων-δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας. Για την περίοδο 2007-2013 ή διαφορετικά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Δ΄ ΚΠΣ έχει σχεδιαστεί μια πολιτική προσέγγισης, η φιλοσοφία της οποίας ενσωματώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». Προκειμένου, ωστόσο να είναι εφικτός ο εν λόγω στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση των δράσεων μέσω Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εντάσσεται και το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα 2007-2013, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης-Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο το Υπουργείο θέτοντας ως στόχο την επιτάχυνση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας θέλησε να προβεί σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, μέσω της οποίας θα προέκυπτε συνεργασία με ένα και μόνο φορέα, σε αντίθεση με την περίοδο υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ. Ο φορέας θα ήταν πανελλαδικής εμβέλειας και θα αναλάμβανε να υλοποιήσει δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ), ο οποίος αποτελείται από τους 8 παρακάτω εταίρους

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ)
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Ε.Δ.Ε.Π.)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΔΕΣΜ-ΟΣ)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. - ΑΝ.Ε.Μ.)


υπέβαλε υποψηφιότητα και ο φάκελος κατετέθη στις 01/12/2008, η δε σχετική σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΑΝ. και του ΕΦΕΠΑΕ υπογράφηκε στις 14 Απριλίου 2009.

Δεδομένης της απόφασης του ΕΦΕΠΑΕ να συνεργασθεί με πιστωτικό ίδρυμα πανελλαδικής εμβέλειας το οποίο θα αναλάβει το έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου υλικού και παραλαβής των προτάσεων και λόγω φιλοσοφίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών, να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις του τόπου τους, οι 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια Τράπεζα προχώρησαν σε υπογραφη σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ, η διάρκεια της οποίας οριοθετείται μέχρι το 2015. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα οι παραπάνω συμβαλλόμενες τράπεζες καλούνται να παρέχουν στον ΕΦΕΠΑΕ τα κάτωθι:

  • Παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών.
  • Διάθεση του συνόλου του Δικτύου καταστημάτων για ενημέρωση, πληροφόρηση και παραλαβή προτάσεων

Από την πλευρά του ΕΦΕΠΑΕ εκτιμάται συνολική παραλαβή 35.000 - 45.000 επενδυτικών προτάσεων, εκ των οποίων θα εγκρίνει 15.000 - 20.000 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που θα διαχειριστεί εκτιμάται στα 1,8 δισ. Επιπλέον, τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα ενταχθούν στις δράσεις του ΕΠΑΝ II είναι η μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες και θα περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.