Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007/2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται με τη δηιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ), και επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βα σικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός » αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).

Το Πρόγραμμα « ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ( ΥΠΟΙΑΝ ) – Γενική Γραμματεία Βιοηχανίας ( ΓΓΒ ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ ) που στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας .

Το Πρόγραμμα « ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ » αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ( ΥΠΟΙΑΝ ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ( ΓΓΒ ) στο πλαίσιο του Ε . Π . « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( ΕΠΑΕ - ΕΠ . ΑΝ . ΙΙ ) που στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας , με ενσωμάτωση γνώσης , ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).

Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα η ψήφιση των Νόμων 3887/10 και 4038/12 που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων Χερσαίων Οδικών Εμπορικών Μεταφορών, δημιουργούν ένα νέο δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες οδηγοί και εταιρείες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών καλούνται να λειτουργήσουν.

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος « Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης , Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών » και του Παραρτήματος ΙΙ « ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ∆ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ » αυτού.

Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς έντα− ξη στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Το Πρόγραμμα « Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ( II ) » εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑν.) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.