Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος « Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης , Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών » και του Παραρτήματος ΙΙ « ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ∆ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ » αυτού.

 Οδηγός

Παραρτήματα