Το Πρόγραμμα « ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ » αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ( ΥΠΟΙΑΝ ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ( ΓΓΒ ) στο πλαίσιο του Ε . Π . « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( ΕΠΑΕ - ΕΠ . ΑΝ . ΙΙ ) που στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας , με ενσωμάτωση γνώσης , ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Loading...