Το Πρόγραμμα « ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ( ΥΠΟΙΑΝ ) – Γενική Γραμματεία Βιοηχανίας ( ΓΓΒ ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ ) που στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας .

Loading...